Nejprodávanější produkty

Informace

Záruka a reklamace

1. Obsah záruky:

a. Dodavatel poskytuje záruku na jednotlivá zboží a na ostatní jednotlivé předměty plnění (též jen „zboží“) specifikované ve faktuře nebo v jiném účetním dokladu a současně v příslušném dokladu o dodání zboží, tj. v dodacím listu nebo výdejce nebo ve výrobním listu, v nichž jsou uvedena sériová čísla dodaného zboží. Poskytnutím záruky nejsou dotčena práva spotřebitele jakožto kupujícího, která se ke koupi věci váží podle zvláštních právních předpisů.

b. Délka záruční doby zboží může být pro jednotlivé zboží stanovena rozdílně. V těch právních vztazích, na něž se vztahuje právní úprava občanského zákoníku, činí při prodeji spotřebního zboží délka zákonné záruční doby pro takové zboží 24 měsíců.

c. Životnost zboží: Nelze zaměňovat životnost výrobku, tj. dobu, po kterou při správném užívání a ošetřování může výrobek vzhledem ke svým vlastnostem, danému účelu a rozdílnosti v intenzitě jeho využívání vydržet, a záruční dobu, ve které lze reklamovat vady výrobku, tj. takové vady, které mají svůj původ ve výrobě, v použitém materiálu či způsobu zpracování.

d. U silničních skútrů může být záruční doba zkrácena překročením ujetých kilometrů.Limit pro překročení ujetých kilometrů je stanoven Dodavatelem na 6.000 km. Odběratel je povinen dodržovat servisní prohlídky uvedené v Návodu k obsluze nebo záručním listu. Nedodržení těchto servisních prohlídek může mít za následek zánik záruky.

e. Ze záruky a v obchodně právních vztazích i ze zákonné odpovědnosti za vady vzniká odběrateli pouze právo na bezplatné odstranění vad (práce a materiál), na něž se záruka vztahuje, a které se během záruční doby na zboží vyskytnou při dodržení níže uvedených záručních podmínek, v případě vady neodstranitelné vzniká odběrateli pouze právo na výměnu zboží za zboží stejných parametrů (nebude-li to pro rychlost inovací již možné nebo ekonomické, pak parametrů lepších).

f. Zákonná záruka se nevztahuje na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním a nevztahuje se na vady, pro které byla sjednána nižší cena, dále se nevztahuje na závady způsobené takovým použitím nebo takovou instalací, které jsou v rozporu s návodem k obsluze nebo s podmínkami nakládání se zbožím uvedenými v těchto Všeobecných podmínkách (viz níže) nebo všeobecnými zásadami, na závady vzniklé nedodržením pokynů na závady vzniklé nesprávnou přepravou a nesprávným skladováním, neodborným nebo nepřiměřeným zacházením, provozem za jiných než výrobcem či dodavatelem stanovených podmínek, resp. za neobvyklých podmínek, fyzickým poškozením, na závady vzniklé neodvratnou událostí (oheň, voda apod.), povětrnostními vlivy, poškozením bleskem nebo elektrostatickým výbojem, nadměrným mechanickým opotřebením.

g. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí zboží odběratelem.

h. Do záruční doby se nepočítá doba od uplatnění oprávněné reklamace až do doby, kdy odběratel po skončení opravy byl povinen zboží převzít.

ch. Záruka zaniká nedodržením podmínek v souladu s návodem k aplikaci, provedením změny na dodaném zboží nebo neoprávněným zásahem do zboží osobou, která k provedení zásahu nebyla výslovně dodavatelem zmocněna. Nedodržením záručních podmínek zanikají všechna práva odběratele, vyplývající ze smluvní záruky.

2. Spotřebitelské smlouvy:

V případě, kdy prodej zboží (resp. realizace předmětu plnění) je uskutečněn na základě smlouvy uzavřené při použití prostředků komunikace na dálku (zejména elektronický obchod na Internetu), má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit do 14 dnů od převzetí plnění. Pouze v případě, pokud by dodavatel nepředal spotřebiteli informace, které je podle §53 občanského zákoníku povinen předat, činí tato lhůta 3 měsíce od převzetí plnění. Jestliže jsou informace řádně předány v jejím průběhu, dochází k ukončení tříměsíční lhůty a počíná od té doby běžet lhůta čtrnáctidenní. Spotřebitel však nemůže odstoupit od smluv vyjmenovaných v §53 odst.7 občanského zákoníku, kterými jsou zejména smlouvy na dodávku počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal, smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele, smlouvy na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele a další smlouvy vyjmenované zákonem. Oznámení spotřebitele o odstoupení od smlouvy uzavřené na dálku musí být dodavateli doručeno do skončení lhůty pro odstoupení a dodavateli musí být řádně vráceno kompletní zboží (plnění) v původním stavu se všemi doklady a dokumentací, které byly spotřebiteli dodány. Pro rychlé vyřízení věci je nutné vrátit zboží na stejnou adresu dodavatele, která je v dokladech ke zboží uvedena jako místo, z něhož bylo zboží kupujícímu odesláno. Důsledkem odstoupení je povinnost stran vrátit si vše, co podle smlouvy dostaly. Přímé náklady na vrácení zboží nese spotřebitel. Po odstoupení a řádném vrácení zboží spotřebitelem je dodavatel povinen bez zbytečného odkladu vrátit spotřebiteli částku za zboží (plnění) zaplacenou. Smlouvu uzavřenou na dálku se spotřebitelem lze zrušit jen za podmínek stanovených zákonem (§49, §517 odst.1, §597, §622, §679 občanského zákoníku).

3. Záruční podmínky:

3.1. Místo a způsob uplatnění reklamace: Místem uplatnění reklamace je sídlo Dodavatele. Odstranění vad předmětu plnění v záruční době dle těchto Všeobecných podmínek, není-li smlouvou sjednáno jinak. Při uplatnění reklamace je vždy nutno předložit:

 1. Doklady o zakoupení zboží, kterými jsou faktura nebo jiný účetní doklad a současně dodací doklad se sériovým číslem dodaného zboží, tj. dodací list nebo výdejka. U silničních skútrů je nutné doložit servisní knížku – Záruční list s potvrzenými servisními prohlídkami.
 2. V případě zásilkového prodeje dále předložit přepravní (poštovní) doklad o převzetí zboží.
 3. Reklamované zboží, které je kompletní včetně dokumentace a dále v obchodních závazkových vztazích musí být reklamované zboží předloženo také v obalu, který je původní.
 4. Zároveň je třeba uvést o jakou vadu jde a jak se projevuje.

3.2. Podmínky nakládání se zbožím:

Se zbožím je nutné nakládat v souladu s návodem a používat spotřební materiál pouze k účelům, které jsou výslovně určeny pro dané zboží. Jakékoli zásahy do zboží mohou být provedeny pouze Dodavatelem nebo jím výslovně zmocněným subjektem. Spotřebitel, který si zakoupí silniční skútr, který je dodáván rozložený v transportním balení, je povinen nechat provést montáž silničního skútru v odborném servise. Odborným servisem se rozumí subjekt podnikající na základě živnostenského nebo koncesního oprávnění k opravě silničních motorových vozidel. O tomto úkonu je odborný servis povinen vystavit zápis. 3.3. Při neoprávněné reklamaci (nebude-li zjištěna oznámená závada nebo půjde-li o závadu nespadající do záruky) je odběratel povinen uhradit vzniklé náklady na přepravu a náklady záruční oprav.

Reklamační řád

 1. Odběratel je povinen zajistit prohlídku předmětu plnění co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na předmětu plnění. Jestliže odběratel předmět plnění neprohlédne anebo nezařídí, aby byl prohlédnut v době přechodu nebezpečí škody na předmětu plnění, může uplatnit nároky z vad zjistitelných při této prohlídce, jen když prokáže, že tyto vady měl předmět plnění již v době přechodu nebezpečí škody na předmětu plnění.
 2. Odběratel je povinen všechny takto zjištěné vady oznámit ihned dodavateli. Vady, které mohly být zjištěny později při vynaložení odborné péče, je odběratel povinen oznámit dodavateli nejpozději do konce záruční doby.
 3. Odběratel je povinen uplatňovat reklamaci předložením předmětu plnění a písemným oznámením (popř. faxem nebo e-mailem) obsahujícím co nejpodrobnější specifikaci zjištěné vady předmětu plnění nebo může takovou reklamaci uplatnit osobně. Místem reklamace je sídlo dodavatele.
 4. Při reklamaci předmětu plnění je odběratel povinen prokázat zakoupení předmětu plnění u dodavatele fakturou a potvrzením o zaplacení kupní ceny a současně dodacím listem nebo výdejkou (s uvedením sériového čísla reklamovaného předmětu plnění), u silničních skútrů i záručním listem.
 5. Dodavatel poté zajistí posouzení reklamace a po dohodě s odběratelem podnikne kroky k odstranění případné vady v souladu s ustanoveními těchto podmínek.
 6. Z důvodu nebezpečí možného poškození předmětu plnění při přepravě dodavatel přijímá k reklamaci pouze předmět plnění zabalený obalu, který zaručí, že předmět nebude při transportu poškozeno. Předmět plnění přepravovaný bez originálního obalu nebude s výjimkou dále uvedenou k reklamaci přijímán. Pokud odběratel nedodá předmět plnění ve výše uvedeném obalu, zajistí dodavatel dodání náhradního obalu. Za zajištění náhradního obalu bude účtován manipulační poplatek 500,– Kč zvýšený o DPH. Dodavatel není povinen přijmout k vyřízení reklamace předmět plnění, nepředá-li jej odběratel se všemi součástmi a příslušenstvím.
 7. V případě dodržení ustanovení předchozích ustanovení odběratelem, převezme pověřená osoba dodavatele předmět plnění k vyřízení reklamace. Pokud není možné, aby dodavatelem pověřená osoba rozhodla o uznání reklamace na místě, předá reklamovaný předmět plnění reklamačnímu oddělení dodavatele. O výsledku reklamace je odběratel informován způsobem sjednaným s dodavatelem (faxem, písemně), a to zpravidla nejpozději do 1 týdne od převzetí předmětu plnění k vyřízení reklamace. V případě nutnosti posouzení vad zboží autorizovaným zástupcem výrobce zajistí dodavatel posouzení oprávněnosti reklamace zpravidla do 2 týdnů od převzetí předmětu plnění.
 8. Odstranění vad předmětu plnění v záruční době

Dodavatel je oprávněn k zajištění záručního servisu použít třetích osob. Dodavatel provede na základě objednávky odběratele záruční servis v místě instalace předmětu plnění u odběratele i mimo výše vyjmenované případy. V tomto případě se odběratel zavazuje uhradit v hotovosti dodavateli náklady a vícenáklady servisního zásahu formou servisního poplatku za výjezd a provedené práce ve výši dané platným ceníkem služeb dodavatele. Provádění záručního servisu v místě instalace u zákazníka je omezeno teritoriálně na území České republiky. 9. Dodavatel je oprávněn odstoupit od poskytnuté záruky u předmětu plnění, resp. u jeho jednotlivých částí, zjistí-li, že vyskytnuvší se vada byla způsobena příčinou nespadající do záruky, nebo zjistí-li, že na předmětu plnění, resp. jeho části byl proveden zásah osobou neoprávněnou, tj. jinou osobou než dodavatelem nebo osobou jím pověřenou. Odstoupí-li dodavatel od poskytnuté záruky, resp. zjistí-li, že reklamovaná vada byla nahlášena neoprávněně, je dodavatel oprávněn požadovat na odběrateli uhrazení nákladů, které dodavateli v souvislosti s tím vznikly, a to ve výši dle aktuálního platného ceníku dodavatele, resp. servisního střediska, které provádí záruční opravy daného zařízení, včetně dopravy.

VIII. Ochrana průmyslových a autorských práv

1. Odběrateli nevznikají žádná práva na používání obchodních názvů, patentů, užitných vzorů, ochranných známek a firemních log ať Dodavatele či dalších firem, jejichž zboží se vyskytuje v obchodní nabídce Dodavatele, pokud zvláštní smlouvou není stanoveno jinak.

Odpovědnost

1. Dodavatel neodpovídá odběrateli za škodu, která mu vznikne v důsledku:

nesprávného nebo neadekvátního používání předmětu plnění v rozporu s návodem na použití, užití předmětu plnění v jiném než doporučeném prostředí. 2. Účastníci tohoto závazkového vztahu stanovují, že výše předvídatelné škody, která případně může vzniknout porušením povinností dodavatele, představuje částku maximálně do výše ceny předmětu plnění, ohledně něhož došlo ke škodné události, není-li sjednána jiná výše.

3. Jakékoli nároky na náhradu škody je odběratel oprávněn u dodavatele relevantně uplatnit jen tehdy, pokud po vzniku škodné události učinil veškeré kroky směřující k minimalizaci výše škody a pokud o vzniku škodné události dodavatele bezodkladně vyrozuměl a poskytl mu veškeré vyžádané dokumenty ke vzniku škodné události se vztahující.

4. Účastníci tohoto závazkového vztahu neodpovídají, vedle případů stanovených příslušným zákonem, za porušení závazků způsobené vyšší mocí, tj. okolnostmi nastalými nezávisle na vůli účastníků, které nebylo možno ani s vynaložením veškerého možného úsilí odvrátit, resp. jsou objektivně neodvratitelnou náhodou.